Detský domov Studienka

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Detský domov Studienka – Centrum sociálnych služieb (ded) je jediným a najstarším zariadením svojho druhu v Bratislave. Od svojho vzniku v roku 1951 prešlo viacerými organizačnými zmenami.

Najprv to bol Dojčenský ústav a boli v ňom umiestnené deti do veku jedného roka. Neskôr zariadenie patrilo pod Ústav národného zdravia mesta Bratislavy a boli tu deti do troch rokov. Zariadenie malo štandardný zdravotnícky charakter.

Od 1.1.1997 zariadenie prešlo pod rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v roku 1998 sa zmenil názov zariadenia na Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti Studienka, s celkovou kapacitou 85 miest.Od roku 2004, podľa zákona je zriaďovateľom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Od 1.7.2011 je zriaďovateľom Ústredie PSVaR. Ostatný zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 nám ukladá prijímať len deti s nariadenou ústavnou výchovou,okrem týchto organizačných zmien prechádza ded aj procesom transformácie. Cieľom transformácie je vytvoriť moderné polyfunkčné zariadenie poskytujúce všestrannú starostlivosť deťom, ktoré z akýchkoľvek dôvodu žijú mimo svojej biologickej rodiny.Personálna štruktúra ded je daná potrebami detí. Celú priamu činnosť s deťmi zabezpečuje odborný personál – lekár, zdravotné sestry, psychologičky, vychovávatelia, sociálne pracovníčky, ďalej obslužný personál a externí pracovníci – profesionálni rodičia.
2% z dane
MILÍ DARCOVIA 2%
Keďže my z jednotlivých daňových úradov dostávame príspevky v jednej sume a nevieme kto nám ich poslal budeme radi, keď nám na našej e-mailovej adrese dáte vedieť, že ste boli darcami. Radi by sme sa vám aj konkrétne poďakovali. V každom prípade Vám ĎAKUJEME.

Stiahnúť tlačivá na 2%
 

Deti sú rozdelené podľa veku a charakteru zdravotného alebo telesného postihnutia do niekoľkých skupín :

Arrowjedna špecializovaná skupina pre deti s duševnými poruchami
Arrowdve samostatné skupiny od 3 do 18 rokov
Arrowtri špecializované samostatné skupiny pre ťažko postihnuté deti
Arrowdve profesionálne rodiny v budove detského domova
Arrow34 profesionálnych rodín mimo detského domova


Verejné obstarávanie

Ded Studienka dáva do pozornosti verejné obstaranie: vyzva_predlozenie_cp_tonery.pdf

 CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEBhore
 Všetky práva vyhradené.
Detský domov Studienka © 2009.
Design and developed by Web Site Design, s.r.o. 1998-2011.